Податок на прибуток підприємств. Новий Податковий Кодекс
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Кодекси України :: Податковий кодекс України. Офіційний текст :: Розділ III. Податок на прибуток підприємств

Розділ III. Податок на прибуток підприємств

Стаття 133. Платники податку

Перелік платників податку на прибуток підприємств.

Стаття 134. Об'єкт оподаткування

Перелік об'єктів оподаткування податком на прибуток підприємств.

Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад

Як визначаються доходи для оподаткування податком на прибуток підприємств за новим Податковим кодексом

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування

Які доходи не враховуються при визначенні бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

Стаття 137. Порядок визнання доходів

Який порядок визнання доходів для оподаткування податком на прибуток підприємств.

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання

Що входить у витрати при оподаткування податком на прибуток підприємств.

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Які витрати враховуються при при визначенні прибутку, що оподатковується податком на прибуток.

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення

Які витрати подвійного призначення враховуються або не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями

Які витрати, пов'язані з борговими зобов'язаннями, включаються та не включаються до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру

До складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати...

Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи

До складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом...

Стаття 144. Об'єкти амортизації

Які витрати підлягають амортизації, не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний періо, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації...

Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням

Платник податку веде окремий облік операцій з продажу або купівлі землі як окремого об'єкта власності. Витрати, пов'язані з таким придбанням, не підлягають включенню до витрат за звітний податковий період та не підлягають амортизації...

Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

Будь-які витрати на розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті "з" підпункту 138.10.1 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу) включаються до окремого об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації...

Стаття 149. Податкова база

Податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та 138 -143 цього Кодексу...

Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення...

Стаття 151. Ставки податку

Основна ставка податку на прибуток підприємств становить 16 відсотків.

Стаття 152. Порядок обчислення податку

Як обчислюється податок на прибуток підприємств за новим Податковим кодексом

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

Оподаткування податком на прибуток підприємств:

 • операцій з розрахунками в іноземній валюті,
 • оподаткування операцій із пов'язаними особами,
 • оподаткування дивідендів,
 • оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями,
 • оподаткування операцій з відступлення права вимоги,
 • оподаткування операцій лізингу (оренди),
 • оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами,
 • інше

Стаття 154. Звільнення від оподаткування

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці...

Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених цим розділом, за підсумками звітного податкового року.

Стаття 156. Особливості оподаткування страховика

Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств від діяльності страховика є прибуток від провадження його діяльності.

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ...

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій

Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України...

Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість

 • Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості.
 • Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами.
 • Порядок відшкодування небанківськими фінансовими установами сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву.
 • Порядок відшкодування банками сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву.
 • Додаткові положення.

Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів

Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються податком на доходи підприємств в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Стаття 161. Спеціальні правила

У разі укладення договорів із нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів...

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Податок на прибуток підприємств. Новий Податковий Кодекс
Ключові слова юридичної фірми: Податок на прибуток підприємств. Новий Податковий Кодекс

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ